تنها قسمتی که نیمه کاره موند، انتخاب سوژه اشتباه بود