@ArashThr من خیلی این قسمت رو دوست داشتم مخصوصا شوقی که از فهمیدن حرف های همدیگه داشتین. منم هی میگفتم واای ببین چه خوب فک میکنن در این مورد. فقط اینکه گفتید مثل اینکه 4 ساعتی صحبت کردید کاش میشد یه نسخه دیگه هم میذاشتید همه صحبت هاتون یا بیشترشو بشنوم. مرسی از هردوتون